dimarts, 6 de novembre de 2012

Jesús de natzarè

(*)


GENEALOGIAAnava
a començar a l'edat de trenta anys,
quan hom pensava que era
fill de Josep,
que era fill de Jacob,
fill de Mattan,
fill d'Eleazar,
fill d'Eliüd,
fill de Jaquim,
fill de Sadoc,
fill d'Azor,
fill d'Eliaquim,
fill d'abiüd,
fill de Zorobadel,
fill de Salatiel,
fill de Jeconies,
fill de Joaquim,
fill d'Elaquim,
fill de Josies,
fill d'Amós, 
fill de Manassès,
fill d'Ezequies,
fill d'Acaz,
fill de Joatam,
filld'Ozies,
fil d'Amaziü,
fil de Joàs,
fill d'Ocozies,
fill de Joram,
fill de Josafat,
fill d'Asaf,
fill d'Abiud,
fill de Roboam,
fill de Salomó,
fill de David,
fill de Jessè,
fill d'Obel,
fill de Booz,
fill de Salmon,
fill de Naason,
fill d'Aminadab,
fill d'Aram,
fill d'Hasrom,
fill de Fares,
fill de Judà,
fill de Jacob
fil d'Issac,
fil d'Abraham,
fill de Tèrah,
fill de Nahor,
fil de Serug,
fill de Ragaú,
fill de Fàlec,
Fill d'Èber,
fill de Xèlah,
fill d'Arfaxad,
fill de Sem,
fill de Noè,
fill de Lèmec,
fill de Matusalem,
fill d'Henoc,
fil de Jèred,
fill de Maleleel,
fill de Quenan,
fill d'Enoi,
fill de Set,
fill d'Adam,
fill de Déu.

Demostració a Teòfil

evangeli i fets dels apòstols segons el còdex beza


de
Lluc d'Antiòquia
Síria,

'metge 

instruit
en les tradicions jueves
i
diuen,
hauria
acompanyat  
Pau,
en la major part dels deus viatges
i
hauria escrit

' L' Evangeli 
i
Els Fets dels Apòstols
'
fragments
del llibre
del mateix nom
editat
per

fragmenta edicions
edició bilingüe
grec antic alexandrí /català
edició i traducció

per
Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger
*
malgrat
l'absència
de
l'ascendència
materna,
no
deixa de ser
però
un bellíssim
poema 
alegòric-
genealògic
de
l'ascendència
de
l'home 
ex
cepcional 
que va ser
Jesús de Galilea
i
que
jo 
tant
ad/em
miro


*

aDg*
imatge
s
de
Jesús
de
Natzarè
de la pel.lícula
'
il
vangelo
secondo
matteo
'*

'No
crec que Jesús sigui fill
de
Déu,
perquè no sóc
creient, 
però crec que és diví,
perquè
la seva humanitat és tan alta,
rigorosa i ideal ,
que va molt més enllà del comú de la humanitat'

*
pierpaolopasolini

*

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada