dilluns, 13 de maig de 2013
El 
po
ema
creix 
i
de
creix 
segons
qui
(t')
el 
llegeix
d'
aDg
.poema    
   
d'in
i
cia
ció
al

poema

:

 ( el purgatori  )
dis
sociat
entre
tu i
el pas
sat A
volt
es
dis-
pers 
i
in
mer
s
entre d  
o
s nous
no
      m
         on
   s
anome /rats
nats
i
em  
continuada
ment  ! /
pene
dit
s
o
im
pedit
s
No sé 
com 
dir-
vos
tot 
el que he traït

Dis-
culpat 
per
tanta /
 dis- 
culpa /
 eter
na-
ment  /
i
al
la
ment
/ in
capacitat
per 
fer-
vos
sentir
tot
el que he 
sentit          sento 
com 
voldria 
però       /        i 
per damunt 
de tot i   tot  /
córrer i dis
córrer 
entre 
el costum i  la costum i
fer-
te
en
tendre  tendre
i
pre-
trendre
-us
de nou
en
elcurs
i
el dis-
curs
dis
sociat
:

entre 
la societat i
                                        jo 
entre 
el temps                    / re-
cuperat  )
                                        tu.
 re-
cupero però       el dis-


                       curs 

                dis-

                             pers  
                      del 
versla  

paraula 
     
no
                      im-
                       pres 
-a
 (  com en un bes  que us hagués pres  )

I

entre

la 


mentida

mal
contada

la 

paraula

comp-

tada
no-
més
tinc 
un paper


entre 
tu i  
la blanca fulla
hi ha 
la ploma
re
dentora i
les nostres vides
 fictícies i
 i
maginades
en mil dis
ba
uixes
tan
poc 
comp-
tades 
com tampoc
contades

*

Dis-
           culpant-
me /dis-
            sociant-
me /dis-
             pensant-
me/ no
           penses
siu
que el meu
es
perit
         rendit
en moltes boques a
collidores
no 
us hagi 
estimat 


tat !


*barcelona . gràcia. valldoreix
1996

re/
visitat
re/
visat
la
primavera 
2013

*

del llibre
diver/sos ver/sos dis/persos
d'amor
-anònims-


*

aDg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada