diumenge, 9 de setembre de 2012

BIRTHDAY LETTERS / CARTES D'ANIVERSARI

TED HUGHES

1930/1998tres
poemes

*totem

To ward it of (whatever it was) or atract it
You painted little heards on everything.
You had no other logo.
This was your sacred object.
Sommetimes you painted around it the wreath
Of an igth-year-old's flowers, green leaves, yellow petals, 
Sommetimes, off the side an eigth-year-old's bluebird,
But mostly hearts.Or one red simple heart.


The farme of the big mirror you painted black ___
Then on the black, hearts.
And on  your old black Singer sewing-machine___
Hearts.
The crimson on the black, like little lamps.


And on the cradle I made for a doll you painted,
Hearts.
And on the thresbold, over witich your son entered,
A heart ___
Crimson on the black, like a blood-splash.


This heart was you talisman, your magic.
A Christians have their Cross___ you, your heart.
Your Genie. Your Guardian Angel. Your Demon Slave.

But when you crept for safety
Into the bosom of your Guardian Angel
It was year Demon Slave.Like apossessive
Fish-mother, two cager to protect you,
She devoured you.

Now all that people find
Is your heart-clowred  book___ the empry mask
Of your Genie
The mask
Of one that opening arms as if to enfold you
Devoured you.

The little hearts you painted on everytrhing
Remained, like the track of your panic.
The splasbes of a wound

The spoor
Of teh one that caugth and decouvered you.
SilvyaPlath & TedHugues

Per allunyar-lo ( fos el que fos ) o atreure'l
pintaves petits cors sobre qualsevol superficie.
No tenies cap altre logotip.
Aquest era el teu objecte sagrat.
A vegades al voltant, com faria una nena de vuit anys ,
hi pintaves una garlanda de flors de  fulles verdes i pètals grocs,
i a vegades, a un costat, un ocell blau.
Però sobretot cors .O una simple cor vermell.

El marc del gran mirall, el vas pintar negre.
Aleshores , sobre el negre, cors.
I sobre la màquina de cosir Singer, negre i vella,
cors.
El carmí sobre el negre, com llànties diminutes.

I sobre el bressol que vaig fer per una nina hi vas pintar
cors.
I al llindar, per on va entrar el teu fill,
un cor:
carmí sobre negre, com una tac de sang.

Aquest cor era el teu talismà, la teva màgia.
Així  com els cristians tenen la seva creu, tu tenies el cor.
Constantí tenia la creu; tu, el cor.
El teu geni. El teu àngel de la guarda. El teu dimoni familiar.

Però quan , buscant seguretat, et refugiaves
dins el pit del teu àngel de la guarda,
hi trobaves el teu dimoni familiar.Com  una mare -balena
possessiva, massa àvida de protegir-te,
et va devorar.

Ara tot el que la gent troba
és el teu llibre de color groc, la màscara buida
del teu geni.
La màscara 
de qui, obrint els braços per abraçar-te,
et va devorara.

Els petits cors que pintaves pertot arreu
han quedat, com els vestigis de3l teu pànic.
els esquitxos d'una ferida.

El rastre
del que et va atrapar i devorar.**


perfect light
There you, in all your innocence,
Sitting among you daffodils, as in apicture
Posed as for the title : 'Innocence '.
Perfect ligth in your face ligths it up
Like adaffodil.Like any one of thise daffodils
It was to he your only April on earth
Among your daffodils. In your arms,
Like ateddy hear, your news son,
Only afew weeks into his innocence.
Mother and infant, as in the Holyportrait,
And beside you, laughing up at you,
Your daughter, barely two.Like a daffodil,
You turn your face down to her, saying something.
Your words were lost in the camera.
                                                         And the knowledge,
Inside the hill on wich you are sitting,
A moated fort hill, bigger than your house,
Failed to reach the picture.While your next moment,
Coming towards you like an infratryman
Returning slowly out of no-man's-land,
Bowed under something, never reached you --
Simply melted into the perfect ligth.

silviaplath
i
el
es 
seu
es 
fill
es
fiedra i nicholas

Ets aquí, en tota la teva inocència,
asseguda entre els narcisos, com en una foto,
posant com si el títol fos ; 'Inocència '.
Una llum perfecta t'il.lumina la cara
com un narcís.Com qualsevol d'aquells narcisos,
seria el teu únic abril al terra.
entre els narcisos. Als braços,
com un osset de peluix, el fil acabat de néixer,
tot just començat, fa només unes setmanes, el camí de la  inocència..
Mare i fill, com en la sagrada maternitat.
I al teu costat, alçant els ulls, somrien-te,
la filla dos anys encara tendres. Com un narcís,
acales els ulls cap a ella i li dius alguna cosa.
Paraules que la càmera ha perdut
El coneixament,
dins el turó  on estàs asseguda
- un turó com un fortí, volat d'un fossat més gran que la casa-,
no va arribar al retrat.Mentrestant, l'instant següent,
venint cap a tu com un soldat d'infanteria
que torna apoc apoc d'una terra de ningú,
inclinat sota alguna cosa, mai no et va arribar :
es va fondre, senzillament, en la llum perfecta.
***


Horoscope
You wanted to study
Your stars --- the guards
Of your prison yard, their zodiac.The planets
Mutterreid their Babylonish power-sprach ---
Like a wichdoctor's bones.You were right to fear
How loud the bones might roar,
How clear an ear might hear
What the bones whispered
Even embedded as they were in the bot body.

Only you had no need to calculate
Degrees for your asacendent disruptor
In Aries. It meant nothing certain --- no more
Acording to the Babylonian book
Than  a scarred face. How much deeper
Under the skin could any magician peep ?

You only had to lock
Into the nearest face of a metaphor
Picked out of your wardrobe or off your plate
Or out of the sun or the moon or the yew tree
To see your father, your mother, or me
Bringing, you your whole Fate.

Volies estudiar
les estrelles : els guardians
del teu pati de presó, el seu zodiac. Els planetes
mussitaven  la seva babilònica llengua de poder,
com els ossos d'un bruixot. Tenies raó de témer
fins a quin punt l'oïde podia percebre
allò que  els ossos murmuraven,
encastats fins i tot en aquell cos calent.

Però no tenies cap necessitat de calcular
els graus del teu ascendent pertorbador
en Aries. No significava res del cert :
segons el llibre babiloni, no més
que una cara marcada.Sota la pell,
¿ a quina profunditat podien arribar els ulls d'un bruixot ?

Només havies de mirara
dins el rostre més immediat d'una metàfora
agafada de l'armari, del plat,
del sol, de la lluna o del  teix
per veure el teu pare, la teva mare o a mi mateix
portant-te el destí sencer.


*la
poeta
SylviaPlath i TedHugues
van viure junts  
des
del mil
nou
cents 
cinquanta
sis
(
any
en el que es van casar
)
fins a
principis dels anys seixanta,
 ( anys abans de que ella es suïcidés )
una turmentosa relació sentimental,
una difícil relació amorosa.
La seva mort va marcar 
definitiva 
ment 
la repercussió  mediàtica de l'obra 
literària 
de tots dos poetes.
Desfigurant l'essència literària.
Volent
cercar
miseries,
culpabilitats
i raons.
Convertint 
a un en botxí
i l'altra 
en heroïna,
més enllà 
de qualsevol
sentit
poètic,
de qualsevol
crítica literària. 
Desfigurant així, 
tant en un com en l' altre ,
desenfocant
també,
tan per bé com per mal,
l'essencia
primordial
de la seva personalitat
poètica.
Agreujat 
a
més
pel seu mutisme 

pel fet que es cregués
durant
molt de temps
que ell hagués
destruït part dels diaris de la poeta
(
dels darrers anys de la seva vida 
en comú
)
sempre
se'l
va considerar
per la opinió pública
culpable
de la mort de la poeta americana.

Als
dar-
rers
anys 
de
la seva vida


després 
de
més 
de trenta-
cinc
de
silencia
i
secretisme,
TedHugues
va
voler
mostrar
a
la llum  publica
la seva versió 
dels fets,
amb
el llibre
Birthday Letters,
una crònica de la seva relació
amb
la poeta americana,
 Sylvia
Plath
a
mode d'explicació
o
justificació
potser
? 


*

El
llibre
està
dedicat
a la seva
filla
Fiedra

al seu 
fill
Nicholas.*


Jo el vaig veure
per primer cop a l'aparador
de
la llibreria 
Mithos
de Sant Cugat del Vallès
-i no-
més
en ella-

en la seva extensíssim
a
catàleg
i
varietat 
de poesia
que 
sempre
ens oferia aquesta
llibreria -
com cap altra
de
la nostra
ciutat-
i
que ara 
el més de Juny 
del
dos
mil
dotze,
després 
de més de trenta anys
de vendre'ns
cultura,
les ventades d'aquesta 
sequedat ignomíniosa
que
ens ha tocat viure 
l'
han fet tancar,
deixant-
nos
una mica més orfes
i
més
pobres 
Cartes d'aniversari
és la versió catalana
de
Bithday Letters
editada
per Edicions 62
Empuries
Barcelona
al
1999
edició bilingue
a cura
i
traducció
de

JosepMariaFulquet
i
PaulineErnest

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada